De inzet van arbeidsbeperkten in de TI.

In hoeverre TI bedrijven werknemers met een arbeidsbeperking aannemen en bekend zijn met de 100.000 banen afspraak is een aantal keren bevraagd in de bedrijven enquete van Wij Techniek.

Update over 2021:

Bekendheid met het 100.000 banenplan blijft in 2021 stabiel, wajongers grootste doelgroep

In lijn met de voorgaande jaren is meerderheid van de bedrijven niet bekend met het 100.000 banenplan (80%). Medio 2021 is slechts vijf procent van de bedrijven goed bekend met het banenplan. Dit is vaker het geval bij de grotere bedrijven. Meer dan de helft van de bedrijven met meer dan 50 werknemers is tenminste enigszins bekend met de 100.000 banenafspraak.

Net als eerdere jaren heeft ongeveer een vijfde van de bedrijven die bekend zijn met het 100.000 banenplan het afgelopen jaar iemand uit het doelgroepregister aangenomen. Wajongers zijn hiervan de grootste groep (in 36% van deze bedrijven, zie figuur 4.7). Gevolgd door de groep die onder participatiewet valt en geen 100% van het minimumloon kan verdienen. Grotere bedrijven nemen vaker iemand uit het doelgroepregister in dienst dan kleinere bedrijven. Hieruit valt af te leiden dat grotere bedrijven een groter absorptievermogen hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, hen te begeleiden en het werk eventueel aan te passen.  

Zie voor meer cijfers : bedrijven enquete 2021; blz. 23-24

Bedrijven enquete 2020

H7 – Inzet van arbeidsbeperkten (100.000 banenafspraak)

In 2013 heeft het kabinet in het Sociaal Akkoord met werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken om extra banen te creëren voor mensen een arbeidsbeperking.6 Het streefdoel is om in de periode 2015 tot 2026 100.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking in de marktsector (en tevens 25.000 extra banen bij de overheid).7

Geen toename in de bekendheid van de 100.000 banenafspraak

In 2020 is een vijfde van de bedrijven in de TI-branche bekend met de 100.000 banenafspraak. Dit aandeel is niet toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren (zie figuur 7.1). Grotere bedrijven zijn vaker bekend met deze afspraken dan kleinere bedrijven. Bij bedrijven met meer dan 50 werknemers is meer dan de helft enigszins bekend met de afspraak.

Het aandeel bedrijven met een arbeidsbeperkte in dienst ook niet gestegen

Een vijfde van de bedrijven die enigszins of goed bekend zijn met de 100.000 banenafspraak heeft het afgelopen jaar één of meerdere personen uit het doelgroepregister in dienst genomen (figuur 7.2). In het doelgroepregister staan de mensen die onder de Participatiewet vallen en geen 100% van het minimum- loon kunnen verdienen. Vorig jaar was dit aandeel groter. Het is vooralsnog onduidelijk of vorig jaar een uitschieter was of dat er sprake is van een dalende trend. Grotere bedrijven hebben vaker iemand uit het doelgroepregister in dienst genomen dan kleinere bedrijven. Meer dan de helft van de bedrijven met 100 of meer werknemers heeft iemand uit het doelgroepregister in dienst genomen. Opvallend is dat bedrijven in Noord- en Zuid-Holland minder vaak een persoon in dienst hebben (respectievelijk 6 en 8 procent) dan de andere regio’s (ruim 25%).

De helft van de bedrijven die arbeidsbeperkten uit het doelgroepregister hebben aangenomen, geeft aan het gaat om één arbeidsbeperkte (figuur 7.3). Pakweg een vijfde van de bedrijven heeft twee arbeidsbeperkten aangenomen. Even veel bedrijven hebben drie als vier arbeidsbeperkten aangenomen, beide komt bij zo’n tien procent van de bedrijven voor. Ten opzichte van eerdere jaren lijkt 2020 weer meer op de jaren vóór 2018. In 2019 waren er méér bedrijven die arbeidsbeperkten hebben aangenomen, en er werden ook vaker 2 of meer arbeidsbeperkten aangenomen. In 2018 was het aantal arbeidsbeperkten dat bedrijven aannamen juist lager.

In 2020 valt vooral op dat het aandeel bedrijven die vijf of meer arbeidsbeperkten heeft aangenomen hoger is. In 2020 heeft 14 procent van de bedrijven vijf of meer arbeidsbeperkten aangenomen. Dit aandeel was in 2019 nog 8 procent en in de jaren daarvoor nog lager.

Verandering in groepen arbeidsbeperkten in de TI-branche

Wajongers zijn in 2020 niet langer meer de grootste groep arbeidsbeperkten die is aangenomen door de bedrijven (zie figuur 7.4). Het aandeel bedrijven dat Wajongers heeft aangenomen is de laatste jaren af- genomen van bijna twee derde in 2017 naar ruim een derde in 2019 en nog een kwart in 2020. De groep Wajongers in Nederland is de afgelopen jaren echter nauwelijks afgenomen. De arbeidsbeperkten die vallen onder de participatiewet en geen 100 procent van het minimumloon verdienen zijn het meeste aan- genomen in 2020, bij ruim een derde van de bedrijven die arbeidsbeperkten hebben aangenomen. In 2019 was dit nog maar een tiende, een fikse stijging dus. Het aandeel leerlingen of schoolverlaters uit het voorgezet speciaal onderwijs die zijn aangenomen was in 2019 nog een derde. In 2020 is dit nog maar 3 procent. De grote verschillen die er over de jaren heen zijn ontstaan moeten in het perspectief worden geplaatst dat het om een relatief kleine groep (59 bedrijven in 2020) gaat. Bij een kleine groep wordt de variatie in percentages groter.

Zie voor de bijbehorende figuren en tabellen Bedrijven enquete medio 2020, H7  blz 37-44

Figuur 7.1 – Bekendheid met de 100.000 banenafspraak

Figuur 7.2 – Werving uit het doelgroepregister

Figuur 7.3 – Aantal aangenomen arbeidsbeperkten

Figuur 7.4 – Doelgroepen waaruit arbeidsbeperkten zijn geworven.