Leerlingen

 

Vmbo

Met ingang van schooljaar ‘16/’17 is de profielindeling in het vmbo gewijzigd (enkele vmbo-scholen zijn hier vanaf schooljaar ‘14/’15 al mee begonnen). De profielen hebben een breder karakter dan de voormalige beroepsgerichte examenprogramma’s en zijn inhoudelijk interessant voor grotere groepen leerlingen. De profielen moeten zorgen voor meer flexibiliteit en maatwerk in (beroepsgerichte) programma’s. Met de nieuwe profielindeling zijn de voormalige TI-vakgebieden Elektrotechniek, Installatietechniek en Instalektro opgegaan in het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE). Het bredere PIE-profiel bestaat daarnaast uit de voormalige vakgebieden Metaaltechniek en Metalektro.

De leerlingaantallen in de vakgebieden die volgens de nieuwe indeling onder PIE vallen zijn door de jaren heen fors afgenomen. Na een constante daling laten de schooljaren ‘16/’17 en ‘17/’18 voor het eerst weer herstel zien. Het totale aantal PIE-leerlingen in de bovenbouw ‒ inclusief leerlingen in de uitfaserende vakgebieden ‒ nam in ‘16/’17 met tien procent toe ten opzichte van het jaar ervoor. In ‘17/’18 nam het aantal PIE-leerlingen toe tot 10.580, een toename van dertien procent ten opzichte van ‘16/’17. Dit terwijl het totale aantal techniekleerlingen de laatste twee schooljaren behoorlijk is afgenomen.

Mbo

Het totale aantal TI-studenten in het mbo neemt na de dip in 2013/14 gestaag toe. Tussen schooljaar ‘13/’14 en ‘17/’18 is dit aantal met elf procent toegenomen, tot bijna 30.700 studenten in ‘17/’18. Van oorsprong werd het grootste deel van de TI opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gevolgd. Tijdens en na de laatste economische recessie daalde het aantal praktijkopleidingsplaatsing jaren achtereen en kreeg het opleiden in de bol de overhand. Figuur 1 laat zien dat het dieptepunt ‒ met een kleine 11.700 bbl’ers ‒ in schooljaar ‘15/’16 is bereikt; de schooljaren ‘16/’17 en ‘17/’18 laten weer een groei van het aantal bbl’ers in de TI zien.

Hbo

Per 1 september 2015 is het opleidingsaanbod in het Hoger Technisch en Natuurkundig onderwijs (sector HTNO), oftewel hbo bètatechniek, gereduceerd om het aanbod voor alle betrokken partijen overzichtelijker te maken. De overgebleven opleidingen zijn verbreed om hbo bètatechniek aantrekkelijker te maken voor studenten en om de responsiviteit van hogescholen te vergroten. De opleidingsrichtingen die we tot de TI rekenen zijn Elektrotechniek, Engineering, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde.

Het aantal studenten met een bètatechnische opleiding neemt de laatste jaren toe. Dit zien we ook bij de TI-gerelateerde hbo-opleidingen. In figuur 3 is te zien dat Technische bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde de grootste TI-gerelateerde opleidingen zijn en dat de studenttoename daar het grootst is. De groei bij Elektrotechniek en Engineering blijft enigszins achter, ook ten opzichte van de groei van bètatechniek totaal.