Veiligheid belangrijk aspect vakmanschap

Het niveau van vakkennis en vaardigheden dat van monteurs gevraagd wordt zal de komende jaren stijgen. Bedrijven noemen veiligheid als een zeer belangrijk aspect van vakmanschap. Veel bedrijven informeren hun medewerkers dan ook actief over veilig en gezond werken.

Monteurwerk is geschoold vakwerk volgens veel TI bedrijven
Een goede monteur is een vakman, vinden veel TI bedrijven. Ruim 70 procent van de bedrijven die deelnamen aan de bedrijven enquête van juni 2015 typeert desgevraagd het werk van hun eigen monteurs als geschoold vakwerk, waar een goede vakopleiding voor nodig is. De bedrijven zijn minder uitgesproken over het niveau van vakkennis en vaardigheden dat zij aan het monteurwerk in hun bedrijf koppelen. Het gaat dan vaak om een combinatie van werkzaamheden op mbo-2, -3 en -4 niveau.

Eisen aan vakmanschap monteurs zullen hoger worden
De meeste bedrijven verwachten wel dat het niveau van vakkennis en vaardigheden dat van de monteurs in hun bedrijf wordt gevraagd de komende jaren zal stijgen. In de kleine bedrijven wordt dit overigens wat minder vaak verwacht dan in de overige bedrijven. Toch is er ook nog een deel van de bedrijven dat verwacht dat het niveau van vereist vakmanschap zal blijven zoals het is of zelfs verwacht dat er naast een verhoging (deels) ook een verlaging van eisen zal optreden.

Veilig werken is belangrijk aspect van vakmanschap
De bedrijven zijn het er bijna allemaal over eens dat veilig werken een zeer belangrijk aspect van vakmanschap in de TI is. De meeste bedrijven zijn van mening dat de medewerkers van hun bedrijf voldoende kennis hebben van de veiligheidsrisico’s op de werkplek. Zij adviseren hun medewerkers actief over veilig en gezond werken. Dat gebeurd meestal aan de hand van eigen informatiemateriaal en speciale bijeenkomsten waar veiligheidsrisico’s en hulpmiddelen worden besproken. Daarnaast worden de VCA-cursussen vaak genoemd als bron van informatie over veiligheid op het werk.
Slechts een op de 20 bedrijven heeft het idee dat medewerkers maar ‘matig’ op de hoogte zijn van de risico’s en regels rond veilig werken.

[kolom_einde]

Aandachtspunt: veilig werken op locatie elders
TI monteurs werken vaak op locaties buiten hun eigen bedrijf, bijvoorbeeld op bouwplaatsen. Hun bedrijf heeft dan geen direct zicht op de omstandigheden waaronder de monteurs hun werk moeten doen. Uit de bedrijven enquête blijkt dat ruim tweederde van de TI bedrijven zelden of nooit signalen van monteurs krijgt over problemen rond veilig en gezond werken op werklocaties elders. Een kwart van de bedrijven zegt echter dergelijke signalen soms wel te krijgen, vijf procent krijgt ze zelfs regelmatig.

De meeste TI bedrijven laten weten dat ze vaak wel op een of andere manier invloed kunnen uitoefenen op de veiligheidsomstandigheden waaronder hun monteurs op locaties buiten het eigen bedrijf moeten werken. Een op de tien bedrijven stelt dat dit meestal niet het geval is.

Werknemers ook zelf verantwoordelijkheid voor veiligheid.
Veel TI bedrijven vinden dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regels voor veilig en gezond werken. Zo’n 20 procent stelt dat ze hier vanuit het bedrijf expliciet toezicht op houden. Het toezicht ligt meestal bij de direct leidinggevenden of anders bij speciaal aangewezen stafmedewerkers, zoals preventiemedewerkers, veiligheidsfunctionarissen, KAM-coördinatoren of kwaliteitsmanagers.

Ook voor het werk op locaties elders vindt ruim de helft van de TI bedrijven dat monteurs vooral zelf de veiligheidsomstandigheden in de gaten moeten houden. Maar er zijn ook bedrijven die vinden dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is van de monteurs en het bedrijf. En dat ook vanuit het bedrijf de veiligheidsomstandigheden in de gaten moeten worden gehouden. De bedrijven die dit vinden doen dat meestal door zelf op die werklocaties te gaan kijken, soms door afspraken in contracten of in contacten met de leiding van de werklocatie. Vooral bij de grootste TI bedrijven met 100 werknemers of meer gebeurt dat vaak.

Geïnteresseerd in het verslag van de bedrijven enquête juli 2015? …. klik hier